cuubinh6_banner

sach mua sach
Tiếng Việt
Tiếng Anh

NGHE BÀI BÌNH LUẬN SỐ 1 (Audio)
Đảng cộng sản là gì?
Phần 1-1 icon_wma
Phần 1-2 icon_wma
Phần 1-3 icon_wma
Phần 1-4 icon_wma

Phần 1-5 icon_wma

 
 

 

 

 

 

 

 

   
Ly khai khỏi Đảng Cộng Sản


vn
Tiếng Việt
Tiếng Anh


NGHE BÀI BÌNH LUẬN SỐ 2 (Audio)
Đảng Cộng Sản Trung Quốc lập nghiệp như thế nào?
Phần 2-1 icon_wma
Phần 2-2 icon_wma
Phần 2-3 icon_wma
Phần 2-4 icon_wma
Phần 2-5 icon_wma
Phần 2-6 icon_wma
Phần 2-7 icon_wma
Phần 2-8 icon_wma

Phần 2-9 icon_wma
Phần 2-10 icon_wma
Phần 2-11 icon_wma


 
     
Pháp Luân Công là gì?Cải Thiện Đạo Đức - Lợi ích về sức khỏe

NGHE BÀI BÌNH LUẬN SỐ 3 (Audio)
Chính Quyền Bạo Lực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Phần 3-1 icon_wma
Phần 3-2 icon_wma
Phần 3-3 icon_wma
Phần 3-4 icon_wma
Phần 3-5 icon_wma
Phần 3-6 icon_wma
Phần 3-7 icon_wma
 
 
NGHE BÀI BÌNH LUẬN SỐ 4 (Audio)
Đảng Cộng Sản là lực lượng phản vũ trụ
Phần 4-1 icon_wma
Phần 4-2 icon_wma
Phần 4-3 icon_wma
Phần 4-4 icon_wma

Phần 4-5
icon_wma

Danh Sách Khen Tặng về Pháp Luân Công

falundafa_image_header
Danh Sách Khen Tặng (Anh)
Danh Sách Khen Tặng (Hán)


   
     
Vì sao
Pháp Luân Công bị Đàn Áp


vn

Tiếng Việt
Tiếng Anh

NGHE BÀI BÌNH LUẬN SỐ 5 (Audio)
Giang Trạch Dân và Đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công
Phần 5-1 icon_wma
Phần 5-2 icon_wma
Phần 5-3 icon_wma
Phần 5-4 icon_wma
Phần 5-5 icon_wma
Phần 5-6 icon_wma
Phần 5-7 icon_wma
Phần 5-8 icon_wma


 
     
Đại Kỷ Nguyên Thời Báo


vn
Tiếng Việt

NGHE BÀI BÌNH LUẬN SỐ 6 (Audio)
Đảng Cộng Sản Trung Quốc phá hoại văn hoá dân tộc
Phần 6-1 icon_wma
Phần 6-2 icon_wma
Phần 6-3 icon_wma
Phần 6-4 icon_wma
Phần 6-5 icon_wma
Phần 6-6 icon_wma
Phần 6-7 icon_wma
Phần 6-8 icon_wma

Phần 6-9 icon_wma
Phần 6-10 icon_wma
Phần 6-11 icon_wma


 
     
Đại Kỷ Nguyên Thời Báo


vn
Tiếng Anh

NGHE BÀI BÌNH LUẬN SỐ 7 (Audio)
Lịch sử giết người của Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Phần 7-1 icon_wma
Phần 7-2 icon_wma
Phần 7-3 icon_wma
Phần 7-4 icon_wma
Phần 7-5 icon_wma
Phần 7-6 icon_wma
Phần 7-7 icon_wma
Phần 7-8 icon_wma

Phần 7-9 icon_wma
Phần 7-10 icon_wma
Phần 7-11 icon_wma
 
     
Minh Huệ


vn
Tiếng Việt
Tiếng Anh

NGHE BÀI BÌNH LUẬN SỐ 8 (Audio)
Bản chất tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Phần 8-1 icon_wma
Phần 8-2 icon_wma
Phần 8-3 icon_wma
Phần 8-4 icon_wma
Phần 8-5 icon_wma
Phần 8-6 icon_wma
Phần 8-7 icon_wma
 

 
Sài Gòn Báo


vn

Sài Gòn BáoNGHE BÀI BÌNH LUẬN SỐ 9 (Audio)
Bản tính lưu manh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Phần 9-1 icon_wma
Phần 9-2 icon_wma
Phần 9-3 icon_wma
Phần 9-4 icon_wma
Phần 9-5 icon_wma
Phần 9-6 icon_wma
Phần 9-7 icon_wma
Phần 9-8 icon_wma


Phần 9-9
icon_wma